Simovits

AI – din nya kollega

Vi tar ett varv till med detta relativt heta ämne. Min kollega Erik skrev nyligen om AI och den nya generationen av autonoma bedragare – hur AI kan användas för att generera bild- text- och ljud som inte existerar ”i verkligheten”. I denna blogg så reflekterar vi kring AI från ett verksamhetsperspektiv i ett nuläge, där AI fortfarande är relativt nytt och vi försöker hitta var den passar in i vår värld.

Jag kommer huvudsakligen beskriva modellen GPT-4 som är den senaste versionen av Large Language Models (LLM) från GPT-familjen [1]. Denna version kan processera både text och bild. Denna modell har utökade spärrar för att minska riskerna för att den inte ge svar så som skadliga råd, buggig kod eller felaktig information, jämfört med tidigare versioner av modellen. En risk som särskilt lyfts i pappret GPT-4 [1] är hur framtida AI kan bli makthungriga – något som vi än så länge endast sett i filmer, men samtidigt anser experter att det finns en reell risk. Med GPT-4 har man dock implementerat spärrar för att minska risken för skadligt eller ont beteende.

Dataskydd och Integritet

GPT-4 implementerad i t.ex. ChatGPT har spärrar som begränsar vad och vilken information den producerar utifrån en frågeställning. Det är t.ex. inte effektivt att använda det för OSINT (Open Source Intelligence). Istället får du samla in sådan information själv, och om du vill lära dig mer om det passar jag på att tipsa om vår OSINT kurs. Men återigen, denna modell har byggts för att ha dessa spärrar, men det kan förändras och andra modeller kan fungera på andra sätt. Din integritet är inte säkrad vid användning av dessa verktyg, även om ditt konto till verktyget må vara det [2].

Vem använder ChatGPT och hur används den?

Det finns möjligheter till att implementera GPT på olika sätt, men ChatGPT är ”chattversionen” som kanske just nu är det verktyg som används och pratas om lite mer. Reddit är min källa för hela detta avsnitt, några exempel som jag hittar på användare är lärare, projektledare, läkare/sjuksköterskor, HR direktörer, Team Lead, it-support, utvecklare, arbetssökande, säljare för att nämna några. På frågan vad de använder ChatGPT till nämns exempelvis:

De potentiella användargrupperna och användningsområdena är alltså många, här nämndes bara några få. Det finns en generell konsensus att AI är användbart till mycket, men det gäller att träffa rätt avseende dess styrkor. Vissa uppgifter är den kanske inte lika bra på, men generellt så går det att förfina och förbättra dess svar genom att ge den justeringar som man önskar.

Några risker med AI

Lita inte blint på den information som AI:n ger dig, de har en tendens att inte förstå helheten och ”hallucinera”. Att hallucinera betyder i detta fall att AI:n är övertygad om sitt svar, trots att det är nonsens eller inte sant. Källorna som den använder kanske inte heller är pålitliga eller så kan modellen ha byggt en viss partiskhet till visst dataunderlag. Det är således viktigt att alltid vara kritisk, ifrågasätta, faktagranska och inte lita blint på svar från en AI. Just Chat GPT-4 modellen, som kanske är den som används i ”vardagligt bruk” idag, baseras dessutom endast på data fram till 2021 och har således begräsningar när det kommer till aktuella data.

AI fungerar även generellt så att den information du ger den också används av den för att vidare träna modellen. Hur den nyttjar informationen kan variera från nuläget till framtida versioner. Om du exempelvis använder en AI för att transkribera möten där ni diskuterat en ny teknisk lösning eller produkt, kan informationen användas för att träna modellen. En annan användare av AI:n kan möjligtvis inte fråga en direkt fråga ”Vad pratade företag X om vid sitt senaste möte?” men den skulle eventuellt kunna svara på en fråga som är utformad ”Jag skulle vilja uppfinna en teknisk lösning som gör X med hjälp av Y genom Z”, där kanske komponenterna matchar med någon ny innovation som företag X har diskuterat och använt AI-lösningen för att dokumentera. Allt detta är potentialer – men inte helt osannolikt. Vi vet inte var informationen som vi matar in hamnar.

Rekommendationer och reflektioner

En fråga som ofta dyker upp är om AI kommer att ta våra jobb och göra oss människor redundanta i arbetslivet framöver. Och i vissa fall så kan det stämma. Just nu används AI främst i forskningssyften men utvecklingen går framåt i rasande takt. Där behöver företag tänka till hur AI kan komma att påverka verksamheten men också vilka vinster som kan finnas genom användningen.

MEN! Om du har ett företag, förbise inte att dina medarbetare kanske redan använda AI som ett stöd i sina arbetsuppgifter. Om ditt företag inte redan har en AI policy, kanske det är dags att ta fram en sådan som beskriver om och i så fall hur AI får användas i verksamheten.

Tänk på hur AI kan användas i verksamheten och hur det skulle kunna användas framöver, men undvik samtidigt att bli alltför beroende och ha övertro till tekniken. AI, av sin natur, utvecklas och förändras kontinuerligt. Nu och även i framtiden gäller det att vara vaksam och reflektera kring hur, när och varför tekniken används och om användningsfallet fortfarande genererar de förväntade resultaten i verksamheten.

Referenser

[1] GPT-4 Technical Report, Open AI, https://arxiv.org/pdf/2303.08774.pdf

[2] OpenAI Privacy Policy, https://openai.com/policies/privacy-policy