Simovits

Om det nya betaltjänstdirektivet – PSD2

Den 1:a Maj 2018 infördes omfattande ändringar i Lagen om betaltjänster [1] och Lagen om elektroniska pengar [2], samt att Finansinspektionen publiserade FFFS 2018:4 [3]. I och med att dessa trädde i kraft, så infördes det nya betaltjänstdirektivet PSD2 (Payment Service Directive 2).

Syftet med PSD2 är att modernisera och harmonisera regleringen av betaltjänster inom Europa. PSD2 kommer dels att placera krav på öppenhet från bankernas sida, men även en betydligt hårdare reglering av betaltjänsteleverantörer. Eftersom PSD2 är ett direktiv, så har respektive land frihet att välja hur det skall implementeras i lag.

För att lagen skall vara anpassad till moderna betaltjänster är denna förändring nödvändig.

Bankernas skyldigheter mot betaltjänstleverantörern

Direktivets införande innebär att bankerna är skyldiga att tillgodose ett API för alla betaltjänstleverantörer som vill kunna utföra transaktioner till och från bankens kunders konton, förutsatt att bankkunden givit sitt samtycke.

Betalningstjänstleverantörernas skyldigheter

Inom Europa kommer det alltså att krävas att Betaltjänsteleverantörer auktoriseras av respektive lands tillsynsmyndighet. I Sverige är Betaltjänstleverantörerna nu, enligt de uppdaterade lagarna, under tillsyn av Finansinspektionen. Betaltjänstleverantörerna blir därmed också skyldiga att följa regler avseende hantering av operativa risker och säkerhetsrisker på ett sätt som de inte har varit tidigare.

De nya kraven för betaltjänsteleverantörerna innefattar bland annat att;

Den som är intresserad av mer detaljerade rekommendationer bör se EBAs riktlinjer [5].

Förväntningar

Det finns en risk med införandet av PSD2 att auktoriseringskravet för Betaltjänstleverantörer och det tillhörande kravet på ett ledingssystem kommer att att göra det svårt för startups och mindre företag att ta sig in på marknaden.

Emellertid så ger PSD2 utrymme för att, enligt proportionalitetsprincipen, låta mindre företag upfylla kraven på ett vis som är lämpligt för deras verksamhet. Finansinspektionen har också i 2018:4 givit uttryck för denna proportionalitetsprincip genom att det finns en möjligheten ansöka om speciella undantag från autoriseringskravet.

Förhoppningsvis kommer dessa förändringar leda till mer öppen, bättre reglerad och säkrare marknad för nya typer av betaltjänster. Vilket kommer att gynna slutanvändaren.
Referenser

[1] – Lag om betaltjänster

[2] – Lag om elektroniska pengar

[3] – FFFS 2018:4

[4] – PSD2

[5] – EBA Guidelines