Simovits

Vad hände med skärpningen av regler för säkerhetsprövningar?

Veckans blogg knyter an till tidigare blogg om Säkerhetspolisens hemställan till regeringen om ändringar i säkerhetsskyddsförordningen för att skärpa säkerhetsprövningar. I sak handlade det om att färre personer med koppling till länder som bedriver säkerhetshotande verksamhet i Sverige skulle bli godkända för säkerhetsklassade anställningar. Förslaget besvarades av 35 remissinsatser som gav sina synpunkter på ändringarnas utförande samt huruvida de skulle få önskad effekt. Som följd av svaren meddelade regeringen att noggranna överväganden behövs och tillsatte en utredning. Syftet med utredningen handlar om att förtydliga processen och stödet på ett sätt som möjliggör att säkerhetsintressen kan kombineras med rättssäkerhet för de personer som genomgår säkerhetsprövningar. Veckans blogg ger bakgrund och sammanhang för utredningen samt beskriver vad den förväntas leda till.

Vilka skärpta regler föreslogs i hemställan?

Sammanfattningsvis omfattade förslaget att:

En säkerhetsprövning ska innebära en allsidig bedömning baserat på ett brett beslutsunderlag, med syftet att en verksamhetsutövare ska få så god personkännedom som möjligt, inte att utesluta personer med visst medborgarskap. Dock kan sårbarheten det innebär vara mer betydelsefull beroende på hur känslig information som hanteras, med olika relevans kopplat till anställningen. Anknytning till ett annat land kan även medföra ett utsatt läge för en enskild eller anhöriga, pga tillgången till säkerhetsskydds-klassificerade uppgifter.

Skäl till förslaget var säkerhetshotens breddande och ökade komplexitet, samt otydliga ramar i befintligt regelverk för att bedöma sårbarheter som kan utnyttjas av främmande makt. Ett sätt för främmande makt att komma över skyddsvärd information är underrättelseinhämtning genom värvning av personer som redan har tillgång till känsliga uppgifter, genom frivilligt samarbete (vilket skedde i fallet med bröderna Kia för Rysslands räkning med livstidsdom som följd) eller nyttjande av sårbarheter som ekonomiska problem eller andra personliga förhållanden. Anledning till att utländskt medborgarskap och anknytning till utlandet bedöms vara en viktig faktor i en prövning är t.ex. att uttrycklig lagstiftning i vissa länder förväntar sig att deras medborgare bosatta i utlandet samarbetar med myndigheterna i hemlandet för att komma över hemliga uppgifter. Även annan anknytning till utlandet kan utnyttjas för att sätta press på personer att samarbeta. 

Vad visade remissvaren?

Hemställan gavs remissvar av exempelvis fackförbund och myndigheter. En majoritet av instanserna har anslutit sig till förslaget. Dock lyfts ett antal delar i förslaget som otillräckligt eller otydligt. Detta omfattar exempelvis följande:

Några remissinstanser har avstyrkt förslaget med hänvisning till att det kommer att påverka enskilda på ett sådant ingripande sätt att frågan bör utredas närmare. 

Vad ska utredningen omfatta och resultera i?

Utifrån remissvar är det tydligt att befintligt stöd är luddigt och det ursprungliga förslaget på föordningsändring inte är tillräckligt. Det kävs ytterligare analys för att försäkra sig om att tolkningsutrymme i reglering minimeras och förbättrade förutsättningar för personalsäkerhet kopplat till säkerhetsskydd skapas. 

En utredning tillsattes därför i juni som ska redovisas i augusti 2024 för att undersöka processen för säkerhetsprövningar som helhet och föreslå förändringar som författningsförslag. Syftet är att stärka regelverk kring personalsäkerhet, öka rättssäkerhet och tydliggöra förväntningar på enskilda samt verksamhetsutövare. Det som ska ingå i utredningen är genomlysning av följande frågor:

Referenser

https://www.regeringen.se/contentassets/f181fd269e5a4ff98b9446171ab23609/hemstallan—skarpta-krav-pa-underlag-vid-sakerhetsprovning.pdf

https://www.regeringen.se/contentassets/6187b0c6bc1f44dab113ba5c5a00e54f/en-forbattrad-process-for-sakerhetsprovningar-dir-2023-91.pdf

https://sakerhetspolisen.se/download/18.3baf70bf187108c7cf04b8/1681802220657/Personalsäkerhet_anpassad.pdf

https://www.domstol.se/svea-hovratt/nyheter/2023/05/svea-hovratt-meddelar-dom-i-mal-om-grovt-spioneri/